TSM
Tivoli Storage Manager

TSM - EKM
Tivoli Storage Manager Encryption Key Manager

TTAC
Testing & Talent Assessment Center